KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN CỦA Casino JP88 Tài Khoản JP88 ( TCVN 1650 – 85)

1. Casino JP88 BÊ TÔNG Tài Khoản JP88 CÓ CÁC ĐƯỜNG KÍNH PHÙ HỢP VỚI TCVN 1650-85 (Casino JP88 TRÒN CÁN NÓNG VÀ Casino JP88 GÂN ( Casino JP88 VẰN ) ), BAO GỒM:

1.1 Casino JP88 tròn trơn:

Φ6;         Φ6.5;      Φ7;         Φ8;         Φ9;
Φ10;       Φ11;       Φ12;       Φ13;       Φ14;       Φ15;       Φ16;       Φ17;       Φ18;       Φ19;
Φ20;       Φ21;       Φ22;       Φ23;       Φ24;       Φ25;       Φ26;       Φ28;
Φ30;       Φ32;       Φ34;       Φ35;       Φ36;       Φ38

Φ40

1.2 Casino JP88 gân ( Casino JP88 vằn ):

Đường kính danh nghĩa (mm) Diện tích mặt cắt ngang (cm2) Khối lượng lý thuyết của 1 m dài(kg)
6 0.283 0.222
7 0.385 0.302
8 0.503 0.395
9 0.636 0.499
10 0.785 0.617
12 1.131 0.888
14 1.51 1.21
16 2.01 1.58
18 2.51 2.00
20 3.14 2.17
22 3.08 2.98
25 4.91 3.85
28 6.16 4.83
32 8.01 6.31
36 10.18 7.99
40 12.57 9.87